สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ตั้งสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์0-5361-2156
โทรสาร0-5361-2788, 0-5361-1215
เว็บไซต์
อีเมล์
ตำแหน่งมือถือโทรศัพท์
หน.สนจ.แม่ฮ่องสอน
นายนักปราชญ์ ไชยานนท์0-5361-3521
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด
นายชาญชัย ดารารัตติกาล0-5361-2888
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายถนอมรัตน์ กลดงาม0-5361-2787
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ
0-5361-1214
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
0-5361-3007

Message us
Translate »