ตลาดสายหยุด (ตลาดเช้า)

ตั้งอยู่ใกล้วัดหัวเวียง บริเวณถนนสิงหนาทบํารุงเริ่มตั้งแต่รุ่งสางไปจนถึงเย็นของทุกวัน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวแม่ฮ่องสอน (เวลาที่เหมาะสมสําหรับการชมตลาดควรเริ่มตั้งแต่เช้ามืดถึงประมาณ ๐๙.๐๐ น.)

Message us
Translate »