ถนนคนเดินปาย

ตั้งอยู่ถนนในเขตเทศบาลตำบลปาย บริเวณถนนชัยสงคราม ตั้งแต่สี่แยกร้านน้องเบียร์ จนถึง ปายริเวอร์คอนเนอร์ และถนนรังสิยานนท์ ตั้งแต่แยกธนาคารออมสิน จนถึง สี่แยกศิริวัฒน์มีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึก จ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Message us
Translate »