น้ำตกหมอแปง

อยู่ห่างจากอ าเภอปายประมาณ ๘ – ๙ กิโลเมตร อยู่หมู่ที่ ๔ บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง เดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวก มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอแดงอยู่บริเวณใกล้เคียงรอบน้ำตก มีป่าต้นยางร่มรื่น

Message us
Translate »