น้ำตกโอโละโกร

น้ำตกโอโละโกร หรือน้ำเพียว เกิดจากลำห้วยโอโละโกร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1527 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮองสอน เป็นน้ำตกที่สูงใหญ่สวยงามมาก มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เมตร มีน้ำตกตลอดปีแสดงให้เห็นสภาพพื้นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมที่จะเข้าไปถึงน้ำตกแห่งนี้ นอกจากเดินทางเท้าใช้เวลาในการเดินทางไป – กลับ รวม 2 คืน 3 วัน โดยระหว่างทางจะมีการพักค้างแรมที่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 1 คืน จากนั้นออกเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงน้ำตก เวลากลับจะพักค้างคืนบ้านชาวเขาอีก 1 คืนเดินทางกลับ

Message us
Translate »