น้ําตกผาเสื่อ

อยู่ในเขตหมู่บ้านทบศอก หมู่ที่ ๘ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นระยะทางประมาณ ๒๕ กม.น้ําตกแห่งนี้ไหลลงมาจากน้ําตกแม่สะงาในพม่า มี ๖ ขั้น ชั้นบนสุดอยู่ในป่าลึกเข้าไป ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชม. คือน้ําตกแม่สะงากลาง ถัดออกมาเป็นชั้นผายาว
ผาลาด ผาเสื่อ ผาตั้ง ผาฮ้อม เป็นน้ําตกมีขนาดใหญ่ที่สวยงามและน้ํามากตลอดปี

Message us
Translate »