บ้านยอดดอย (หมู่บ้านไมโครเวฟ)

เป็นหมู่บ้านชาวม้ง หมู่ที่ ๑๑ ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงกว่าระดับน้ําทะเล ๑,๐๐๐ ม. มีความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตเผ่าม้ง และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๔๐ กม.

Message us
Translate »