บ้านรักไทย

เป็นหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ หมู่ที่ ๖ เป็นหมู่บ้านชายแดนไทย- พม่า มีอากาศเย็นตลอดปีและมีทิวทัศน์ที่น่าชมยิ่ง เป็นหมู่บ้านที่ปลูกและจําหน่ายชาชั้นดีของอําเภอ

Message us
Translate »