พระตําหนักปางตอง

อยู่ในเขตบ้านห้วยมะเขือส้ม หมู่ที่ ๕ ตําบลหมอกจําแป่ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ ๓๒ กม. ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่บ้านปางตอง ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง

Message us
Translate »