พระธาตุจอมมอญ

พระธาตุจอมมอญ อยู่ที่หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านกาศ เป็นปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานและมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

Message us
Translate »