วนอุทยํานถ้ำแก้วโกมล

ตั้งอยู่บริเวณเขําดอยถ้ำ บ้านห้วยมะไฟ หมู่ที่ 14 ต.แม่ลํา
น้อย ถูกค้นพบโดยวิศวกรเหมืองแร่ ประจำสำนักงํานทรัพยํากรธรณี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกํายน 2536สภาพภ่ายในถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแร่แคลไซต์ ( Calcite ) มีรูปร่างลักษณะ
แตกต่างกันหลํายแบบมองดูคล้ายปะกํารัง ดอกกระหล่ำ เกล็ดน้ำแข็ง ดอกเข็ม และโคมไฟ มีสีขําวใส เหลือง
แดง และน้ำตําล มีความสวยงามมากตามธรรมชําติ ลักษณะถ้ำจะเป็นโพรงลึกลงไปในแนวดิ่ง 30 เมตร มี
ทํางเข้าและทํางออกทํางเดียวกัน ระยะทํางประมําณ 120 เมตร ซึ่งถ้ำแก้วโกมลแห่งนี้ถือว่าป็นถ้ำผลึกแร่แคล
ไซด์ที่สวยงํามที่สุดในประเทศไทย และพบเป็นแหล่งที่ 2 ในทวีปเอเชีย โดยแห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีน

Message us
Translate »