วัดจองกลาง

ตั้งอยู่ติดกับวัดจองคํา ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จําลอง ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้ เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก และภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนสมัยนั้น เป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จาก มัณฑเลย์

Message us
Translate »