วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมูตั้งอยู่บนดอยกองมู อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๒ กม. เดิมชื่อว่า “วัดปลายดอย” เป็น ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สําคัญที่สุด ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม ๒ องค์พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย “จองต่องสู่” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานเถระ ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๗ โดย “พญาสิงหนาทราชา” จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

Message us
Translate »