วัดแม่ปาง

วัดแม่ปําง ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปําง หมู่ที่ 1 ต.สันติคีรี เดิมชื่อ “สำนักสงฆ์ป่าริมธาราวาส” มีพระอุโบสถงดงํามมําก เป็นที่เคํารพสักการบูชาของชําวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง

Message us
Translate »