ศูนย์พัฒนำโครงการหลวงแม่ลาน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านดง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยห้อม มีพื้นที่รับผิดชอบ 91.75 ตํารํางกิโลเมตร หรือ 57,36 ไร่ มีกิจกรรมโครงการหลายด้าน ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือน การทำนาขั้นบันได ไร่เสาวรส ไร่กาแฟ เป็นต้น

Message us
Translate »