สะพานซูตองเป้

สะพานซูตองเป้ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทําจากไม้ไผ่สาน
ความยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ถือว่าเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เกิดจากแรงกายแรงใจและแรงศรัทธา ของพระภิกษุสามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก ร่วมกันสร้างขึ้นทอดข้ามแม่น้ําแม่สะงาข้ามทุ่งนาของชาวบ้าน
เชื่อมระหว่างสวนธรรมภูสมะกับหมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณรจากสวนธรรมภูสมะเดินบิณฑบาต รวมถึงชาวบ้าน
เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณนั้นได้เดินข้ามสัญจรไป-มา คําว่า “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า “อธิษฐาน”

Message us
Translate »