หนองจองคํา

เป็นหนองน้ํากลางเมืองที่เกิดตามธรรมชาติ มีน้ําตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีที่สําคัญๆ ของจังหวัด

Message us
Translate »