อุทยานแห่งชาติสาละวิน

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย มีพื้นที่ประมาณ 721.52 ตารางกม.หรือ 450,950 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 การเดินทาง มีรถโดยสาร
สายอ าเภอแม่สะเรียง – บ้านสามแลบ บริการหรือสามารถเช่ารถจากอ าเภอแม่สะเรียงไปยังบ้านแม่สามแลบ ระยะทางประมาณ 46 กม. จากนั้นจะต้องล่องเรือจากบ้านแม่สามแลบไปตามแม่น้ าสาละวิน ใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงโดยจะมีเรือของชาวบ้านมาบริการคิดในราคาเหมาลำจากที่ทำการอุทยาน ฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของลำน้ำสาละวินและฝั่งพม่าได้กว้างไกล

Message us
Translate »