เที่ยวชมวัฒนธรรมและหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ที่หมู่บ้านเมืองปอน

บ้านเมืองปอนเป็นชุมชนเล็ก ๆ กลางหุบเขาที่มีอายุมากกว่าร้อยปี แม้การเวลาจะผ่านไปมากมายและโลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหน แต่ที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยใหญ่ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมภายนอก ทำให้ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยใหญ่ สัมผัสวิถีชาวบ้านที่อยู่อย่างเรียบง่าย ปลูกข้าวรอบบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง ทำหัตถกรรมใช้เองภายในครัวเรือนและชุมชน เช่นการทำเชือกหมวก การทำเสื้อผ้าแบบชาวไทยใหญ่ใส่เอง

ในเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชาวไทยใหญ่ สวมหมวกกุ๊บไต ปักฉลุลายเสื้อไต ขายดอกเอื้องตึงกันดู การมาเยือนที่นี่ยังจะมีโอกาสให้ได้ลองการนวดแผนโบราณแบบชาวไทยใหญ่ ชิมข้าวปุ๊ก ขนมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยใหญ่ที่บ้านเมืองปอนล้วนสะท้อนมาจากวิถีชีวิตประจำวันหลังทำนา ผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชุมชนนั้นมีแรงกระตุ้นที่จะรักษาประเพณี วิถีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ต่อไป อันเป็นการช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชาวชุมชนไทยใหญ่เล็ก ๆ กลางหุบเขาที่ขุนยวมแห่งนี้

Message us
Translate »