แหล่งท่องเที่ยวกระเหรี่ยงปาตอง (คอยาว)

บ้านน้ําเพียงดิน เป็นหย่อมบ้านบริวารของบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๓ นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือตามลําน้ําปาย ไปจนถึงบ้านน้ําเพียงดิน ใช้เวลาประมาณ๑ ชม. ค่าเรือพร้อมคนขับ ๕๐๐ บาท รายได้ส่วนหนึ่งนําไปเป็นค่าใช้จ่ายของชาวกระเหรี่ยงคอยาว ตลอดเส้นทางที่ล่องเรือมีทัศนียภาพที่สวยงาม และนั่งเรือไปอีกประมาณ ๕ กม. จะถึงสถานีตํารวจน้ําเพียงดิน (สุดชายแดนไทย-พม่า) จากบ้านน้ํา
เพียงดินนี้สามารถล่องเรือเข้าเขตสหภาพเมียนม่าร์และถึงบริเวณที่เรียกกันว่า “ผาห่มน้ํา” ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
นิยมไปกันเสมอ นอกจากนี้สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทางหลวง ๑๐๘ ไปบ้านห้วยเดื่อตาม
ทางหลวง ๑๒๕๐ ถึงบ้านน้ําเพียงดิน

Message us
Translate »