โครงการพัฒนาบ้านเล็กในป่าใหญ่ “ห้วยเสือเฒ่า”

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงและกระเหรี่ยงปาตอง (คอยาว) และมีปางช้างสําหรับเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Message us
Translate »