โครงการอุทยานกล้วยไม้รองเท้านารี

  • ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สุริน ท้องที่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม และเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,350 เมตร พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 21.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,200 ไร่
  • ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญคือน้ำแม่สุริน และน้ำแม่สะมาด ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำสาละวิน 1 ใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ
  • ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีโดย อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดอยู่ระหว่าง 4 – 30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,000 – 1,900 มิลลิเมตรต่อปี
  • ชุมชนที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย บ้านหัวแม่สุริน บ้านหัวฮะ บ้านพะยอย บ้านกะโน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม, บ้านห้วยหมากลาง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีอาชีพทางการเกษตรได้แก่การทำไร่ทำนา ผลผลิตที่ได้ต่ำไม่เพียงพอแก่การบริโภคเนื่องจากพื้นที่ทำกินมีจำกัด ขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายสัตว์เลี้ยงและรับจ้างจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนรายจ่ายจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภค-บริโภค การจัดตั้งหมู่บ้านอยู่ในลักษณะเป็นกลุ่ม ใช้วัสดุท้องถิ่นในการก่อสร้าง มีบางหมู่บ้านที่ใช้วัสดุถาวรที่ทันสมัย ส่วนใหญ่มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามลักษณะการปกครองท้องที่มีผู้นำชุมชนตามกฎหมาย การศึกษาพออ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การสุขาภิบาลค่อนข้างต่ำเนื่องจากไม่มีสถานพยาบาล
Message us
Translate »