1. Home
  2. /
  3. การสาธารณสุข
การสาธารณสุข

การสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโรงพยาบาล 7 แห่ง จำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 420 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 72 แห่ง  สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 63 แห่ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 10 แห่ง มาลาเรียคลินิก 15 แห่ง ศูนย์มาลาเรียชุมชน 21 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์ 1 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานบริการในระดับ Primary Care และ Secondary Care จำแนกออกเป็น ดังนี้

  1. โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 150 เตียง (ระดับ S) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง (ระดับ M2) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง (ระดับ F1)  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปาย  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (ระดับ F2) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลขุนยวม โรงพยาบาลแม่ลาน้อย โรงพยาบาลปางมะผ้า และโรงพยาบาลสบเมย
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีจำนวน 72 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ
  3. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เปิดบริการทั้งหมด 63 แห่ง โดยมีข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ (พสช.) ปฏิบัติงานประจำ มีพนักงานสุขภาพชุมชน ( พสช.) ที่ผ่านการอบรม อสม.ที่ผ่านการอบรมความรู้มาปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เกิดความต่อเนื่องและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
  4. สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดของกรมควบคุมโรค คือ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.ที่ 1 แม่ฮ่องสอน) เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดและมีหน่วยงาน ระดับอำเภอ คือ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (นคม.) จำนวน 10 แห่ง และมาลาเรียคลินิก จำนวน 15 แห่ง
  5. สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์ คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง ขนาด 75 เตียง เปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดทั้งในลักษณะการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบำบัดในชุมชน
อำเภอจำนวนโรงพยาบาล (แห่ง)จำนวน (เตียง)ระดับตาม Service  Planรพ.สต. (แห่ง)สสช. (แห่ง)นคม. (แห่ง)มาลาเรียคลินิก (แห่ง)ศูนย์มาลาเรียชุมชน (แห่ง)
เมืองแม่ฮ่องสอน1150S169222
แม่สะเรียง190M211142118
ปาย160F111611
ขุนยวม130F2105112
แม่ลาน้อย130F21110123
สบเมย130F28102211
ปางมะผ้า130F255111
รวม74207259101037

บุคลากรสายวิชาชีพ

ในปี พ.ศ. 2564 มีบุคลากรสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนแพทย์ จำนวน 78 คน ทันตแพทย์ จำนวน 28 คน เภสัชกร จำนวน 43 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 429 คน ทั้งนี้ ภาพรวมสัดส่วนบุคลากรสายวิชาชีพต่อประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องรับผิดชอบประชากรในสัดส่วนที่สูงกว่าสัดส่วนต่อประชากรระดับประเทศที่กำหนด

สาขาวิชาชีพจำนวนผู้ปฏิบัติงานจริง (คน)สัดส่วนต่อประชากร
ระดับจังหวัด
สัดส่วนต่อประชากร
ระดับประเทศ
แพทย์781 : 3,6431 : 1,771
ทันตแพทย์281 : 9,4711 : 8,472
เภสัชกร431 : 5,5711 : 4,569
พยาบาลวิชาชีพ4291 : 5671 : 395

สถิติการเจ็บป่วยของประชากร

  1. อัตราเกิดมีชีพต่อประชากรพันคน ปี พ.ศ.2563 เท่ากับ 10.08 อัตราตายต่อประชากรพันคน เท่ากับ 5.48 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อประชากรร้อยคน เท่ากับ 4.59
  2. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ. 2564 เรียงจากมากไปน้อย 5 อันดับแรก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง , การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน , ความผิดปกติของฟันและโครงสร้าง , โรคอื่นๆ ของหลอดอาหารและกระเพาะ , เบาหวาน ตามลำดับ
  3. สาเหตุการตาย ปี 2563 เรียงจากมากไปน้อย 5 อันดับสาเหตุแรก ได้แก่ สาเหตุการตายไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบสาเหตุ , โรคเกี่ยวกับระบบประสาท , ปอดบวมหรือปอดอักเสบ , เนื้อสมองตาย ไม่ระบุรายละเอียด , โรคเกี่ยวกับหลอมลมและปอด 4. สาเหตุการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่สำคัญ ปี 2563 เรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับโรค ได้แก่ อุจจาระร่วง รองลงมาคือ ปอดอักเสบ , ไข้เลือดออก ตามลำดับ ซึ่งเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาโดยตลอด

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารด้านสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติมได้ที่

https://mhso.moph.go.th
https://www.facebook.com/MHSO.MOPH
Message us
Translate »