1. Home
  2. /
  3. สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับกระแสไฟฟ้ามาจากระบบสายส่ง 115 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า เข้าสู่ที่สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจ่ายด้วยระบบ 22KV ไปในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้กระแสไฟฟ้าจะระบบสายส่ง 115 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก จ่ายไฟฟ้าออกเป็นวงจรย่อยๆ มีอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในแต่ละวงจร รวม 10 ชุด หากมีการขัดข้องในแต่ละวงจร วงจรไฟฟ้าที่เหลือจะยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ นอกจากนี้ จะมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองและร่วมขนานจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา และหากระบบสายส่ง 115 KV มีเหตุขัดข้อง ชำรุด หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีโรงจักรดีเซลแม่ฮ่องสอน และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง

ปัจจุบันยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟใช้อีกจำนวนมาก ซึ่งปัญหาของการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า หากไม่ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่จะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ สภาพเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทุรกันดารมาก สภาพเส้นทางคมนาคมมีสภาพที่คับแคบ ขึ้นภูเขาสูงชัน ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ไกล จำนวนประชากรในหมู่บ้านมีไม่มาก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง เป็นต้น

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน/โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องต้นได้คัดเลือกหมู่บ้านเพื่อเป็นต้นแบบโครงการดังกล่าวจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ

1. บ้านห้วยส้านใน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. บ้านห้วยฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. บ้านห้วยฮุง (หย่อมบ้านห้วยฟาน) หมู่ที่ 5 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4. บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5. บ้านห้วยฮิ้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่แหล่งผลิตกำลังผลิต (กิโลวัตต์)ประเภทการผลิต
1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 – โรงจักรดีเซล (ผาบ่อง)5,400โรงจักรดีเซล
 – Solar cell (ผาบ่อง)500โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)
2กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 – พลังน้ำแม่สะเรียง1,250โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (VSPP)
 – พลังน้ำแม่สะงา13,000โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (VSPP)
 – พลังน้ำแม่ฮ่องสอน (ผาบ่อง)850โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (VSPP)
3บริษัท แม่สะเรียง โซล่า จำกัด3,750โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)
4บริษัท นภัสโซลา จำกัด1,250โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)
5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 – โรงจักรดีเซล (แม่สะเรียง)5,000โรงจักรดีเซล
 – พลังน้ำแม่ปาย2,300โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

จำแนกประเภทการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ที่ประเภทการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจำนวน (ราย)ร้อยละ
1ที่อยู่อาศัย66,15585.09
2สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม9,24211.89
3สถานที่ราชการและสาธารณะ8081.04
4อื่น ๆ1,5391.98
ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เดือนมีนาคม 2564

จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

ที่อำเภอพ.ศ.2559พ.ศ.2560พ.ศ.2561พ.ศ.2562พ.ศ.2563
1เมืองแม่ฮ่องสอน536579635723213
2ขุนยวม10018220225971
3แม่สะเรียง19528717917340
4แม่ลาน้อย11721618921016
5สบเมยไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล 21
6ปาย34417523322945
7ปางมะผ้า37301019531
ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เดือนมกราคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบด้านการไฟฟ้า 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

ที่รายการข้อมูลพ.ศ.2559พ.ศ.2560พ.ศ.2561พ.ศ.2562พ.ศ.2563
1จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้67,36370,91773,33775,46277,402
2จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้    104 หมู่บ้าน
3ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัด (หน่วย)130,176,950.42136,087,247.26137,335,046.80145,498,225.12149,869,781.59
4อัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานไฟฟ้า7.74 %4.54 %0.92 %5.94 %3 %
ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เดือนมกราคม 2564

Message us
Translate »