1. Home
 2. /
 3. ลักษณะทางสังคม
ลักษณะทางสังคม

ลักษณะทางสังคม

ประชากร/กลุ่มชาติพันธุ์

ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 • กลุ่มชาติพันธุ์ (ชนเผ่า) จำแนกได้ 7 กลุ่มชาติพันธุ์หลัก ๆ ได้แก่
  1. กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณ ร้อยละ 79.3 ตั้งถิ่นฐานอยู่ทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังมีกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยที่อพยพมาจากประเทศเมียนมา ได้แก่ กะเหรี่ยงคอยาว หรือ ปาดอง หรือ กะยัน อาศัยอยู่บ้านในสอย บ้านน้ำเพียงดิน และบ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และกะเหรี่ยงแดง อาศัยอยู่ในบ้านในสอยและบ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  2. ลาหู่ หรือ มูเซอ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลาหู่แดง และลาหู่ดำ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  3. ลีซู หรือ ลีซอ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า
  4. ลัวะ หรือ เลอเวื๊อะ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในดินแดนล้านนารวมถึงแม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันอพยพขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ตั้งชุมชนเป็นแนวยาวไปตามสันเขา พบได้มากที่เขตรอยต่อ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  5. ม้ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรน้อยที่สุดในแม่ฮ่องสอนแต่กระจายอยู่ทุกอำเภอ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ม้งขาว และ ม้งลาย ซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผู้หญิงชาวม้ง
  6. จีนยูนนาน (จีนฮ่อ) เป็นกลุ่มชาวจีนที่เป็นอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยทางการเมืองเข้ามาในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บางแห่งตั้งเป็นชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนยูนนานฮ่อเท่านั้น เช่น หมู่บ้านสันติชล อำเภอปาย หมู่บ้านรักไทย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นต้น
  7. ปะโอ อพยพเข้ามาจากรัฐฉาน อาศัยอยู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 • กลุ่มคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด ชาวไทยใหญ่อพยพมาจากรัฐฉานซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมในสหภาพพม่า ชาวไทยใหญ่เป็นกลุ่มประชากรผู้มีความโดดเด่นในทางปฏิบัติที่แสดงถึงความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 • กลุ่มคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในภายหลัง

วัฒนธรรมทางภาษา

 • ชาวไทยใหญ่ จะมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกว่า “กำไต” เวลาพูดภาษาไตเรียกว่า”อุบไต” ส่วนภาษาเขียนตัวอักษรไทยเรียกว่า “ลีกไต” มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของตัวอักษรกลมคล้ายตัวอักษรมอญและพม่า
 • ชาวกะเหรี่ยง ชาวจีนยูนนาน มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง
 • ชนเผ่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ในปัจจุบันมีภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนนำอักษรอังกฤษมาใช้

การนับถือศาสนา

ศาสนสถาน

ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัด 81 วัด สำนักสงฆ์ 60 แห่ง โบสถ์คริสต์ 462 แห่ง มัสยิต 8 แห่ง (รายงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564, สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เดือนตุลาคม 2564)

ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศาสนสถานของศาสนาพุทธ รายละเอียด เป็นดังนี้

 1. วัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 146 วัด แบ่งเป็น มหานิกาย จำนวน 138 วัด และธรรมยุต จำนวน 8 วัด
 2. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน 78 วัด แบ่งเป็น มหานิกาย จำนวน 70 วัด และธรรมยุต จำนวน 8 วัด
 3. วัดราษฎร์ จำนวน 145 วัด แบ่งเป็น มหานิกาย จำนวน 137 วัด และธรรมยุต จำนวน 8 วัด
 4. วัดพระอารามหลวง จำนวน 1 วัด คือวัดจองคำ (พระอารามหลวง)
 5. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็น
  • มหานิกาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 วัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง และแห่งที่ 2 วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  • ธรรมยุต จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 วัดป่าถ้ำวัว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แห่งที่ 2 วัดป่าบ้านใหม่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และแห่งที่ 3 วัดแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย

(สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เดือนกันยายน 2564)

Message us
Translate »