1. Home
  2. /
  3. สาธารณูปโภค-ประปา
สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค-ประปา

ประปา

การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอปาย สำหรับประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่บริการใช้น้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ คือ ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา และแหล่งน้ำบาดาล

พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่   ตำบล อำเภอ
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
  แม่ข่ายแม่ฮ่องสอน
1 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน   เมืองแม่ฮ่องสอน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหม ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
  หน่วยบริการปางมะผ้า
1 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ถ้ำลอด ปางมะผ้า
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง
  แม่ข่ายแม่สะเรียง
1 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง
2 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้   แม่สะเรียง
3 เทศบาลตำบลแม่ยวม แม่ยวม แม่สะเรียง
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ บ้านกาศ แม่สะเรียง
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม แม่ยวม แม่สะเรียง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง แม่คง แม่สะเรียง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง
  หน่วยบริการแม่ลาน้อย
1 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
  หน่วยบริการปาย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ เวียงใต้ ปาย

ที่มา : เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (www.pwa.co.th), เดือนตุลาคม 2564

สถิติการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เดือนตุลาคม 2564

ประเภท หน่วย การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ฮ่องสอน
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สะเรียง
สาขาแม่สะเรียง
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่แตง
หน่วยบริการปาย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด ราย 7,468 6,454 1,092
กำลังผลิตที่ใช้งาน ลบ.ม./วัน 7,699 4,497 ไม่มีข้อมูล
ปริมาณน้ำผลิต ลบ.ม./เดือน 238,695 139,417 ไม่มีข้อมูล
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ลบ.ม./เดือน 214,378 132,396 ไม่มีข้อมูล
ปริมาณน้ำจำหน่าย ลบ.ม./เดือน 155,974 105,076 ไม่มีข้อมูล

ที่มา: เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (www.pwa.co.th), เดือนตุลาคม 2564

Message us
Translate »