1. Home
  2. /
  3. ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มีแหล่งจากพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกับทิวเขาแดนลาว และทิวเขาทางตอนใต้ในอำเภอขุนยวม  มีปริมาณน้ำกักเก็บได้ตลอดปี 13,089,600 ลบ.ม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีในจังหวัด 1,250.60 ม.ม. ประเภทของแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำสายหลัก ได้แก่แม่น้ำปาย แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำยวม และแม่น้ำสายรอง ได้แก่แม่สุรินทร์แม่ลาหลวง แม่เงา น้ำของ น้ำแม่ริด แม่สะเรียง แม่สะงา แม่สะมาด ส่วนอ่างเก็บน้ำ ได้แก่อ่างเก็บน้ำ ม่อนตะแลง ปริมาณกักเก็บน้ำปริมาณ 0.269 (ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ปริมาณกักเก็บน้ำปริมาณ 0.663 (ล้านลบ.ม.) อ่างจองจายปริมาณกักเก็บน้ำปริมาณไม่แน่นอน (ลบ.ม.) ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการใช้น้ำด้านเกษตรร้อยละ 33.14

บ่อน้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนทั้งหมด 549 แห่ง โดยเป็นบ่อน้ำบาดาลที่ควบคุม กำกับดูแลโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 110 แห่ง และเป็นบ่อน้ำบาดาลที่ควบคุม กำกับ ดูแล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) จำนวน 439 แห่ง (เฉพาะที่ใช้การได้) เป็นการเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วไป หรือเพื่อการเกษตร หรือเพื่อใช้ในภาคธุรกิจหรือเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

อำเภอ หน่วยงานที่บ่อน้ำบาดาลที่ควบคุม กำกับ ดูแล รวมทั้งสิ้น (แห่ง)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 1 (ลำปาง)
เมืองแม่ฮ่องสอน 57 53 110
แม่สะเรียง 21 158 179
ปาย 18 61 79
ขุนยวม 5 39 44
แม่ลาน้อย 53 53
สบเมย 8 47 55
ปางมะผ้า 1 28 29
รวมทั้งสิ้น 110 439 549
Message us
Translate »